Polityka Prywatności

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:
  https://www.serwisszybek.com/
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: D-Prime Dominika
  Stalmach z siedzibą w Pszczynie, ul. Bolesława Chrobrego 11, 43-200 Pszczyna, NIP:
  6381835577
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: serwisszybekpszczyna@gmail.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych
  dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 6. Obsługa zapytań przez formularz
 7. Prezentacja oferty lub informacji
 8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
  następujący sposób:
 9. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
  wprowadzone do systemów Operatora.
 10. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 11. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez
  Operatora
 12. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
  (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie,
  zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na
  docelowym serwerze.
 13. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 14. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 15. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
  wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w
  szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 16. Hosting
 17. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberfolks.pl
 18. Dane rejestrowe firmy hostingowej: cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina
  Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
  Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000685595, REGON 367731587, NIP 7792467259, kapitał
  zakładowy 283.600,00 złotych w całości wpłacony.
 19. Pod adresem https://cyberfolks.pl/ możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić
  politykę prywatności firmy hostingowej.
 20. Firma hostingowa:
  ○ stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie
  bezpieczeństwa),
  ○ stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np.
  specjalne systemy gaśnicze),
  ○ stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii
  zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia
  UPS),
  ○ stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np.
  kontrola dostępu, monitoring),
  ○ stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów
  jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków
  środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  ○ stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia
  ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  ○ powołała Inspektora Ochrony Danych.
 21. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie
  serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  ○ zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  ○ czas nadejścia zapytania,
  ○ czas wysłania odpowiedzi,
  ○ nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  ○ informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  ○ adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
  przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  ○ informacje o przeglądarce użytkownika,
  ○ informacje o adresie IP,
  ○ informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług
  poprzez rejestratory na stronie,
  ○ informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz
  wysyłanej przez Operatora.
 22. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie
  wykorzystania danych
 23. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
  odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do
  zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  ○ osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współprcownicy, którzy muszą mieć
  dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  ○ firma hostingowa,
  ○ firmy obsługująca mailingi,
  ○ firmy obsługująca komunikaty SMS,
  ○ firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
  ○ kurierzy,
  ○ ubezpieczyciele,
  ○ kancelarie prawne i windykatorzy,
  ○ banki,
  ○ operatorzy płatności,
  ○ organy publiczne.
 24. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
  wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o
  prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą
  przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 25. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  ○ dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  ○ ich sprostowania,
  ○ usunięcia,
  ○ ograniczenia przetwarzania,
  ○ oraz przenoszenia danych.
 26. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3
  c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo
  sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie
  uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i
  wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 27. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 28. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 29. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej
  umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 30. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie
  danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 31. Informacje w formularzach
 32. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile
  zostaną one podane.
 33. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 34. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w
  formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres
  e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 35. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
  handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób
  informuje, do czego on służy.
 36. Logi Administratora
 37. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
  wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 38. Istotne techniki marketingowe
 39. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google
  Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a
  jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w
  urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika
  gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować
  informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/
 40. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
  reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane
  osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi
  do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam.
  Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 41. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis
  Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana
  korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest
  administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych
  osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu
  końcowym użytkownika

  Skontaktuj się