Regulamin
serwisu Serwisszybek.com
§1 [Postanowienia ogólne]

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego „Regulaminem”) obowiązują w
  stosunkach pomiędzy zlecającym wykonanie usługi (zwanym „Zleceniodawcę”), a
  serwisem Serwisszzybek (zwanym dalej „Serwisem”) w zakresie świadczonych usług
  serwisowych sprzętu elektronicznego firmy Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo,
  Realme, Nokia, Motorola, LG, Lenovo
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
  a. Serwis – oznacza serwis D-Prime Dominika Stalmach z siedzibą w
  Pszczynie, ul. Bolesława Chrobrego 11, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381835577
  b. Zleceniobiorca – oznacza podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną,
  jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje
  zdolność prawną oraz inne jednostki oraz podmioty,
  c. Strony – oznacza Serwis oraz Zleceniodawcę,
  d. Regulamin – oznacza postanowienia obowiązujące w stosunku pomiędzy
  Zleceniodawcą a Serwisem w zakresie przeprowadzanej, diagnozy, wyceny
  oraz naprawy sprzętu,
  e. Usługa – czynności związane z diagnozą oraz naprawą sprzętu a także
  zgrywaniem danych zawartych na nośnikach pamięci sprzętu,
  f. Formularz zgłoszeniowy – formularz w wersji elektronicznej znajdujący się
  na stronie internetowej Serwisu, tj. https://serwisszybek.com/#kontakt/,
  g. Formularz przyjęcia serwisowego – formularz w wersji papierowej
  znajdujący się w siedzibie Serwisu,
  h. Sprzęt – oznacza sprzęt elektroniczny wszystkich firm tj. Telefony
  komórkowe, smartfony, tablety, iPhony, iPady, Laptopy, Macbooki, Mac`i czy
  Macintoshe
 3. Regulamin określa warunki dokonywania diagnozy usterek/usterki, wyceny,
  naprawy, zgrywania danych zawartych na nośnikach pamięci sprzętu jak
  również przyjmowania i wydawania naprawianego sprzętu, zasady płatności
  oraz zasady udzielania gwarancji na świadczoną usługę, jak również sposób
  kontaktowania się z Serwisem w kontekście zleconych mu usług.
  §2
  [obowiązki i prawa Serwisu]
 4. Serwis oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami
  niezbędnymi do należytego wykonania powierzonych usług i zobowiązuje się
  wykonać je z należytą starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
  prawa, standardów, a także reguł wykonywania zadań objętych niniejszą usługą.
 5. Serwis zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by powierzony sprzęt był
  przechowywany w sposób odpowiedni, a w zakres tych starań wchodzi również
  dbałość o formę zapakowania sprzętu przy wysyłce oraz w trakcie przekazywania
  sprzętu między punktami serwisowymi Serwisu.
 6. Warunkiem przystąpienia Serwisu do wykonania usługi jest przekazanie Serwisowi
  przez Zleceniodawcę sprzętu wraz ze wszelkimi informacjami oraz niezbędną
  dokumentacją związaną ze sprzętem oraz przyczyną , dla której usługa ma zostać
  przeprowadzona.
 7. Serwis zobowiązany jest do wykonywania usługi w sposób rzetelny – z
  zachowaniem należytej staranności, w odniesieniu do potrzeb oraz informacji
  przekazanych przez Zleceniodawcę.
 8. Serwis może powierzyć wykonanie usługi podmiotowi zewnętrznemu. W tym
  wypadku nie jest wymagana zgoda Zleceniodawcy. Podmiot zewnętrzny, któremu
  Serwis powierzył wykonanie usługi powinien spełniać wszystkie wymagania, jakie
  stawiane są Serwisowi, dysponować wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami
  niezbędnymi do należytego wykonania usługi i zobowiązać się do wykonania jej z
  należytą starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
  standardów i reguł wykonywania zadań objętych jej realizacją.
 9. Po przyjęciu zlecenia Serwis może zrezygnować z wykonania usługi tylko w
  wyjątkowym przypadku. Dotyczy to sytuacji, w których Serwis uzna, iż nie posiada
  odpowiednich kwalifikacji lub części zamiennych koniecznych do naprawy sprzętu.
  Dotyczy to także sytuacji, w których istnieje znaczne ryzyko uszkodzenia samego
  sprzętu bądź jego części lub podzespołów. W takim przypadku Serwis zawiadamia
  niezwłocznie Zleceniodawcę za pomocą maila, sms`a, bądź rozmowy telefonicznej o
  zaistniałej sytuacji z podaniem przyczyny oraz sposobu, miejsca i czasie odbioru
  sprzętu.
 10. Serwis ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zleceniodawcy, powstałe
  w wyniku działań podjętych przez podmiot zewnętrzny w związku z realizacją usługi,
  chyba że Serwis nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył
  osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności
  zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.
 11. Serwis ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o możliwości utraty danych
  znajdujących się na dyskach twardych, innych nośnikach znajdujących się w sprzęcie
  oraz pamięci powierzonego sprzętu, jak również dostarczonych z nim akcesoriach, w
  związku z przeprowadzaną naprawą.
  §3
  [obowiązki i prawa Zleceniodawcy]
 12. Zleceniodawca oddając sprzęt do naprawy jest zobowiązany do zapoznania się z
  treścią niniejszego Regulaminu. Oddając sprzęt do naprawy, Zleceniodawca
  dobrowolnie akceptuje postanowienia Regulaminu.
 13. Zleceniodawca dostarczając sprzęt do Serwisu, a w szczególności przesyłając go
  za pośrednictwem przewoźników, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie
  opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu wynikające z
  jego niewłaściwego opakowania obciążają Zleceniodawcę.
 14. Zleceniodawca ma prawo zrezygnować z wykonania usługi przez Serwis na
  każdym etapie jej realizacji bez podania przyczyny. W tym celu zobowiązany jest
  poinformować Serwis o tym fakcie: telefonicznie lub za pomocą emaila albo sms`a.
 15. Przekazując sprzęt Serwisowi, Zleceniodawca oświadcza, że dane oraz programy
  zainstalowane oraz przechowywane na twardym dysku, innych nośnikach
  znajdujących się w sprzęcie oraz w pamięci sprzętu są jego własnością lub posiada
  on do nich stosowne prawa.
  §4
  [diagnoza i wycena]
 16. Podstawą rozpoczęcia usługi jest zgoda udzielona Serwisowi przez
  Zleceniodawcę na naprawę sprzętu w oparciu o wycenę kosztów związanych z
  realizacją usługi przez Serwis.
 17. Wycena kosztów odbywa się na podstawie wypełnionego przez Zleceniodawcę
  formularza przyjęcia serwisowego wraz ze wstępną diagnozą sprzętu (bezpośrednie
  przekazanie sprzętu do siedziby Serwisu) albo na podstawie wypełnionego i
  przesłanego przez Zleceniodawcę formularza zgłoszeniowego znajdującego się na
  stronie internetowej Serwisu (osobiste dostarczenie sprzętu lub naprawa zdalna – §7
  Regulaminu).
 18. Diagnoza sprzętu dotyczy wyłącznie usterki podanej przez Zleceniodawcę. Serwis
  jest uprawniony poinformować Zleceniodawcę o innych usterkach przekazanego mu
  przez Zleceniodawcę sprzętu.
 19. Zmiana kosztów dokonania naprawy sprzętu może nastąpić w wyniku podjętych
  czynności zmierzających bezpośrednio do naprawy przekazanego sprzętu. W wyniku
  wystąpienia takiej zmiany, przekraczającej pierwotnie ustaloną przez Serwis wycenę
  o 150-, zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100), Serwis jest zobowiązany
  niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę, na dane kontaktowe
  podane przez Zleceniodawcę w formularzu przyjęcia serwisowego / formularzu
  zgłoszeniowym wraz z informacją dotyczącą przyczyn tego stanu rzeczy oraz
  nowego kosztu dokonania naprawy. Zleceniodawca wyraża zgodę na przedstawione
  mu przez Serwis koszty naprawy poprzez pisemną odpowiedź zwrotną (email) lub
  podczas rozmowy telefonicznej z Serwisem. Nie udzielenie odpowiedzi w terminie 7
  dni poczytywane jest jako brak zgody Zleceniodawcy na naprawę sprzętu.
 20. Diagnoza sprzętu jest usługą bezpłatną w przypadku zlecenia naprawy Serwisowi.
  W przypadku rezygnacji przez Zleceniodawcę z naprawy sprzętu, po przyjęciu
  zlecenia przez Serwis, koszt wykonania diagnozy wynosi 50,- zł (słownie:
  pięćdziesiąt złotych 00/100 gr.). Koszt zdiagnozowania zalanego sprzętu wynosi
  100,- zł (słownie: sto złotych 00/100 gr.).
  §5
  [naprawa]
 21. Czas dokonania naprawy przekazanego sprzętu wynosi 72 godziny. Serwis
  informuje, iż jest to czas orientacyjny, który może ulec wydłużeniu w przypadku
  tymczasowego braku części zamiennych w magazynie, dużego stopnia
  skomplikowania naprawy bądź dużej ilości zleceń.
 22. Serwis nie wydaje uszkodzonych bądź wymienionych części. Wyjątek stanowią
  naprawy, w których wcześniej Strony postanowiły inaczej.
 23. Usługa związana z osuszaniem zalanego sprzętu jest płatna bez względu na wynik
  przeprowadzonego przez Serwis osuszania.
 24. Serwis nie odpowiada za usterki bądź uszkodzenia zatajone lub nieujawnione
  przez Zleceniodawcę w formularzu zgłoszeniowym. Serwis nie ponosi
  odpowiedzialności za skutki niepoinformowania przez Zleceniodawcę o aktywnej
  blokadzie simlock oraz wykonanym obejściu metodą programową.
 25. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na dyskach twardych,
  innych nośnikach znajdujących się w sprzęcie oraz pamięci powierzonego sprzętu,
  jak również dostarczonych z nim akcesoriach, jeżeli mimo ostrzeżenia Serwisu nie
  zostały one uprzednio skopiowane przez Zleceniodawcę.
 26. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu Zleceniodawcy sprzętu nienaprawionego w
  stanie nieznacznie odbiegającym od stanu, w którym został on przyjęty przez Serwis.
  Uzasadnione jest to faktem wykonania części elementów, w tym uszkodzonych, w
  technologii SMD, BGA, µBGA, CSP oraz FLIP CHIP. Regeneracja albo naprawa takiego
  układu lub elementu nie zawsze jest możliwa z uwagi na charakter usterki lub
  dostępności danego układu lub elementu. Ponadto nie wszystkie uszkodzone układy
  oraz elementy są wymienialne i przywrócenie stanu fabrycznego, może być
  niemożliwe.
  §6
  [odbiór sprzętu]
 27. Sporządzony formularz przyjęcia serwisowego stanowi jednocześnie protokół
  przyjęcia sprzętu, na podstawie którego następuje wydanie przez Serwis
  powierzonego sprzętu po wykonaniu usługi.
 28. Serwis zastrzega sobie prawo wylegitymowania podmiotu odbierającego sprzęt w
  przypadku uzasadnionych podejrzeń o nieuprawnione wejście w posiadanie
  formularza przyjęcia serwisowego.
 29. Zleceniodawca, odbierając sprzęt, kwituje fakt jego odebrania własnoręcznym
  podpisem na formularzu przyjęcia serwisowego.
  §7
  [naprawa zdalna]
 30. Po analizie informacji przekazanych przez Zleceniodawcę za pomocą formularza
  zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, Serwis informuje
  Zleceniodawcę o prawdopodobnych przyczynach usterki oraz kosztach naprawy.
  Powyższe informacje zostają przesłane przez Serwis na dane kontaktowe
  Zleceniodawcy podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym.
 31. Zleceniodawca wyraża zgodę na przedstawione mu przez Serwis koszty naprawy
  poprzez pisemną odpowiedź zwrotną (email) lub podczas rozmowy telefonicznej z
  Serwisem. Nie udzielenie odpowiedzi w terminie 7 dni poczytywane jest jako brak
  zgody Zleceniodawcy na naprawę sprzętu.
 32. Po otrzymaniu zgody Zleceniodawcy, Serwis zamawia kuriera mającego odebrać
  sprzęt od Zleceniodawcy.
 33. Po dokonaniu naprawy sprzętu, Serwis wysyła sprzęt do Zleceniodawcy na dane
  kontaktowe podane przez Zleceniodawcę w formularzu zgłoszeniowym.
 34. §4 ust. 4 oraz §5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  §8
  [gwarancja]
 35. Serwis udziela 3 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę oraz wymienione
  części zamienne. W indywidualnych przypadkach Serwis może zmienić okres
  gwarancji na wykonaną naprawę bądź wymienione części zamienne.
 36. Serwis nie udziela gwarancji na naprawy Sprzętu, który miał styczność z
  jakąkolwiek cieczą.
 37. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Strony wyłączają przepisy dotyczące
  rękojmi za wady w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest podmiot niebędący
  konsumentem.
  §9
  [płatność]
 38. Płatność za naprawę będzie następowała na podstawie wystawionej
  Zleceniodawcy przez Serwis faktury VAT.
 39. Na żądanie Zleceniodawcy, faktura VAT może zostać dostarczona przez Serwis za
  pośrednictwem komunikacji elektronicznej na dane kontaktowe podane przez
  Zleceniodawcę w formularzu zgłoszeniowym bądź inne dane kontaktowe, wyraźnie
  wskazane przez Zleceniodawcę.
 40. Płatność za naprawę może nastąpić w innej walucie, aniżeli waluta, na którą
  została wystawiona faktura. Przeliczenie kursu danej waluty następuje na podstawie
  średniego kursu walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów,
  przypadającego na dzień zapłaty danej faktury VAT.
 41. Należność wynikająca z faktury VAT jest płatna w terminie określonym
  każdorazowo na wystawionej fakturze VAT. W przypadku niezachowania przez
  Zleceniodawcę terminu płatności określonego każdorazowo na danej fakturze VAT,
  Serwisowi przysługuje prawo naliczania odsetek maksymalnych od należnej kwoty.
 42. Wszelkie kwoty związane z wykonaniem usług i przekazywane przez Serwis w
  kontaktach ze Zleceniodawcą są kwotami netto. Do każdej kwoty zostaje
  każdorazowo doliczona obowiązująca stawka podatku od towarów i usług,
  obowiązująca w dacie wystawienia faktury VAT.
 43. Zapłata wynagrodzenia następuje do rąk własnych przedstawiciela Serwisu,
  przelewem na rachunek bankowy określony na wystawionej fakturze VAT lub w
  ramach przesyłki kurierskiej za pobraniem.
 44. Za datę dokonania płatności uważa się datę uznania na rachunku bankowym
  Serwisu.
 45. Zleceniodawca może zgłosić Serwisowi uwagi co do wystawionej faktury VAT
  oraz kwoty, na którą ona opiewa. Zgłoszenie następuje ustnie lub w formie
  elektronicznej w terminie 7 dni od momentu jej dostarczenia. Niezgłoszenie
  jakichkolwiek uwag w tym terminie oznacza brak zastrzeżeń co do wystawionej
  faktury VAT.
  §10
  [reklamacje i prawo do odstąpienia od umowy]
 46. Wszelkie reklamacje związane z usługą zrealizowaną przez Serwis,
  Zleceniodawca zgłasza na skrzynkę pocztową Serwisu tj.
  serwisszybekpszczyna@gmail.com, listownie na adres siedziby firmy tj.
  Serwisszybek, 43-200 Pszczyna, ul. Szymanowskiego 23 lub osobiście w siedzibie
  firmy.
  2.Reklamacja powinna zawierać wszystkie niezbędne dane tj.:
  Dane klienta: Imie i Nazwisko, telefon kontaktowy, adres email.
  Dane zamówienia: Data i numer zamówienia, nazwa wykonanej usługi, szczegółowy
  opis problemu. Zgłoszone reklamacje nie dające możliwości jednoznacznej
  identyfikacji Klienta lub usługi nie będą rozpatrywane.
 47. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, w
  szczególnych przypadkach termin ten może się wydłużyć, jednak nie później niż w
  terminie 30 dni.
 48. O decyzji rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany w wybrany
  sposób w formularzu reklamacyjnym.
 49. W odniesieniu do reklamacji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące
  naprawy sprzętu.
 50. Z uwagi iż zakupiony za pośrednictwem serwisu “produkt” jest usługą naprawy
  urządzenia, nie ma możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Po
  akceptacji regulaminu podczas składania zamówienia, klient rezygnuje z prawa do
  odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość. Odstąpienie od
  umowy jest możliwe, jedynie przed ostateczną akceptacją kosztów naprawy i
  przystąpieniem do naprawy. Po przystąpieniu do naprawy przez serwis, odstąpienie
  od umowy nie jest możliwe.
  §11
  [poufność]
  Strony zobowiązują się do traktowania jako poufne informacji zawartych w niniejszej
  umowie oraz do nieprzekazywania osobom trzecim żadnych informacji o warunkach
  jej wykonywania, lub otrzymywanych w połączeniu z tą umową, wraz z informacjami
  i materiałami, których posiadanie związane jest z zawarciem i wykonaniem tej
  umowy oraz informacji, które obie Strony nawzajem podczas wykonania tej umowy
  uzyskały. Zobowiązanie to obowiązuje także po zakończeniu stosunku umownego.
  §12
  [przetwarzanie i administrowanie danymi osobowymi]
 51. Oddając sprzęt do naprawy Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie
  danych
  osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
  r. (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926). Jednocześnie Serwis jest administratorem danych
  osobowych w myśl przepisów ww. ustawy.
 52. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych
  osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usług przez Serwis.
 53. Dane osobowe Zleceniodawcy nie zostaną udostępnione przez Serwis żadnym
  innym, nieupoważnionym podmiotom trzecim. Dane osobowe Zleceniodawcy mogą
  być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania jedynie na mocy
  obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom
  państwowym.
 54. Politykę prywatności Serwisu określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  §12
  [postanowienia końcowe]
 55. Wszelkie ustalenia pomiędzy Serwisem a Zleceniodawcą, odbiegające od treści
  postanowień Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 56. Wszelkie spory i roszczenia związane z wykonywaniem usługi oraz płatnością
  dotyczące podmiotu niebędącego konsumentem będą rozstrzygane przez sąd
  miejscowo właściwy dla siedziby Serwisu.
 57. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy polskiego
  kodeksu cywilnego.
 58. Integralną część umowy stanowią wszelkie załączniki i protokoły.
 59. Wszelka korespondencja dot. kwestii warunków wykonywania usługi kierowana na
  adres Zleceniodawcy bądź Serwisu, a nie odebrana przez jedną bądź drugą Stronę w
  terminie, będzie uznawana za skutecznie doręczoną. Powyższe dotyczy także
  korespondencji w formie elektronicznej – korespondencja taka zostaje uznana za
  doręczoną z chwilą wprowadzenia jej do środka komunikacji elektronicznej.

  Skontaktuj się