Regulamin

Regulamin serwisu pogwarancyjnego serwisszybek.com

§

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Poniższe postanowienia obowiązują pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą firmą D-Prime Dominika Ziebura NIP 6381835577 oraz REGON 381384100 (zwaną SERWISSZYBEK.COM) w zakresie świadczonych usług serwisu telefonów komórkowych.

2. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych telefonu jest wystawienie przez „SERWISSZYBEK.COM (prawnie D-Prime Dominika Ziebura)” POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA URZĄDZENIA DO SERWISU

Zleceniodawca z chwilą oddania sprzętu do „SERWISSZYBEK.COM (prawnie D-Prime Dominika Ziebura)” celem dokonania usług serwisowych zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Jego aktualny zapis znajduje się na stronie internetowej https://serwisszybek.com/regulamin

3. Pozostawiając sprzęt Zleceniodawca, który otrzymuje WYDRUK POTWIERDZAJĄCY PRZYJĘCIE SPRZĘTU DO SERWISU, niniejszym akcpetuje regulamin oraz wszystkie jego postulaty.

3a. Wszelkie dodatkowe ustalenia będą miały zastosowanie jedynie w przypadku uprzedniego uzgodnienia z pracownikiem serwisu, które będą na piśmie.

4.„SERWISSZYBEK.COM (prawnie D-Prime Dominika Ziebura)” nie bierze żadnej odpowiedzialności za dane znajdujące się w pamięci urządzenia lub innych nośnikach (np. karcie pamięci) w całym procesie serwisu.

4a. Zleceniodawca jest zobowiązany do wykonania kopii zapasowej plików znajdujących się na urządzeniu oraz wyciągniecie wszelkich zbędnych rzeczy z telefonu, oraz oddaniu telefonu w stanie podstawowym czyli TELEFON + BATERIA.

4b. .„SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura) nie bierze żadnej odpowiedzialoności za pozostawione karty SIM, karty pamięci oraz inne akcesoria, na które składają się etui, szybka ochrona, naklejki itp. W przypadku zagubienia w/w rzeczy zleceniodawca nie posiada prawa do żądania pokrycia strat spowodowanych ich zgubieniem ponieważ zostawił je na własną odpowiedzialność i nie zastosował się do regulaminu.

5. W przypadku nie odebrania sprzętu w ciągu 3 miesięcy od daty przyjęcia, zgodnie z art. 180 K.C. w związku z art. 60 K.C. „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura) potraktuje to jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony. Serwis nabywa go przez jego objęcie w posiadanie samoistne na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego.

6. „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura) ma prawo wydać sprzęt każdemu, kto okaże podpisane POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA URZĄDZENIA DO SERWISU.

Warunkiem wydania sprzętu jest zwrot POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA URZĄDZENIA DO SERWISU oraz pokwitowanie odbioru.

7a. W sytuacji braku WYDRUKU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA DO SERWISU, zleceniobiorca ma prawo zarządać dowodu zakupu urządzenia z podanym numerem IMEI bądź innego dowodu, który jednoznacznie wskażę, iż osobą próbująca otrzymać urządzenie jest prawnym właścicielem owego urządzenia.

8. W przypadku nieodebrania przez Zleceniodawcę sprzętu we wskazanym terminie, „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura) ma prawo obciążyć Zleceniodawcę kosztami przechowywania sprzętu (5zł za każdy tydzień zwłoki), chyba że zleceniodawca ustalił z zleceniobiorcą inne warunki odbioru sprzętu.
8a. Zleceniodawca, który nie dokona sprawdzenia sprzętu przy odbiorze lub nie zgłosi wadliwego działania sprzętu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, nie może mieć żadnych roszczeń w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu wobec „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura).

9. „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura) ma prawo do nie wydania sprzętu, aż do chwili wpłacenia przez Zleceniodawcę równowartości za wykonaną usługę oraz innych kwot należnych zgodnie z niniejszym regulaminem.

§2 Postanowienia dotyczące szczegółów naprawy

1. „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura) może odmówić przyjęcia lub naprawy sprzętu bez podania przyczyny.

2. Czas dokonania naprawy uwarunkowany jest dostępnością części serwisowych. Serwis ma prawo do wydłużenia szacowanego czasu naprawy.

3. Wycena naprawy przyjmowanego sprzętu jest bezpłatna tylko w przypadku gdy jej następstwem jest naprawa sprzętu w serwisie „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura).

4. „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura) nie odpowiada za usterki ukryte lub niewymienione przez Zleceniodawcę podczas procesu przyjęcia sprzętu- brak zadeklarowania na WYDRUKU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA SPRZETU DO SERWISU owych usterek nie prowadzi do roszczeń gwarancyjnych.

5. Ze względu na politykę „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura) dotyczącą ekologii oraz zasad dystrybutora części zamiennych, Zleceniodawcy nie zwracane są wymienione części, jedynie na wyraźnie żądanie Zleceniodawcy serwis „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura) może odstąpić od w/w zasady.

6. „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura) w sytuacji niepoinformowania przez zleceniodawcę, że telefon ma zostać tylko i wyłącznie naprawiony na częściach oryginalnych, zleceniodawca ma prawo wykonać naprawę na częsciach zamiennych.

7. „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura) ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć ich wykonanie firmom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu.

8. Na wymienione elementy, „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura) udziela 90 dni gwarancji.
8a. Gwarancją nie objęte są części, które nie były wymienione na nowe w procesie naprawy.
8b. Gwarancja nie obejmuje również części, które noszą ślady uszkodzeń powstałych z winy użytkownika oraz uszkodzeń mechanicznych, termicznych oraz chemicznych.

9. Z racji możliwości postępowania uszkodzeń elementów elektronicznych, wszelkie usterki, które mają zostać rozpatrzone w trybie gwarancyjnym należy zgłosić maksymalnie do tygodnia czasu od ich wystąpienia lub zgłosić to mailowo bądź telefonicznie oraz w jak najszybszym czasie dostarczyć sprzęt do punktu serwisowego.

10. Gwarancja zostaje anulowana w momencie stwierdzenia przez „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura) uszkodzenia plomb gwarancyjnych lub ingerencji innych osób, a także uszkodzeń wymienionych w punkcie 8b.

11. „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura) zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionych urządzeń z odmiennymi objawami aniżeli w momencie przyjęcia. Wynika to z ukrytych uszkodzeń niemożliwych do wykrycia przed rozpoczęciem naprawy. Najczęściej odpowiedzialna za nie jest korozja po zawilgoceniu oraz przepięcie.

12. „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura), nie ponosi żadnej odpowiedzialnośći gdy sprzęt posiadał certyfikat IP (International Protection Rating), a po dokonanej naprawie w serwisie telefon uleg rozczelneniu i stracił owy parametr.

13. „SERWISSZYBEK.COM” (prawnie D-Prime Dominika Ziebura), zastrzega sobie prawo do zmiany owego regulaminu bez podania przyczyny i wczesniejszego poinformowania.

Śledź nas

Polub nasze strony w mediach społecznościowych i nie przegap okazji na rabaty nawet do 90% na naprawę twojego smartfona!

Tu nas znajdziesz

Kontakt

Dane kontaktowe